Kuhmon Mikkosten sukuseura ry
Etusivu
Kirjat
Tietoja sukuseurasta
Linkit
Valokuvia
Yhteystiedot
Palaute
Jäseneksi
Seuran säännöt
Yhteisen padan ympärillä
Seuran säännöt
 

KUHMON MIKKOSTEN sukuseura ry:n säännöt.

 
 
 
 
1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
 
Yhdistyksen nimi on Kuhmon Mikkosten sukuseura ry, kotipaikka Kuhmon kaupunki ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan myöhemmin sukuseuraksi tai yhdistykseksi.
 
 
 
2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
 
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura 
- järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita sukuseuran toimintaan liittyviä samantapaisia tilaisuuksia.
- kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta, sekä saatta sitä jäsenten tietoon.
- harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä
- pitää luetteloa suvun jäsenistä.
 
Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua rahaa tai omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Sukuseura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.                                                                                                        
 
 
3. JÄSENET
 
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
 
Sukuseuran jäsenen alle 18 vuotiaat lapset voivat liittyä sukuseuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta sukuseuran kokouksissa.
 
Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus.
 
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
 
Sukuseuran jäsenluetteloa pitää hallitus.
 
 
 
4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
 
Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta sukuseuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
 
Hallitus voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on sukuseuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään sukuseurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sukuseuraa tai ei enää täytä laissa taikka sukuseuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
 
 
 
5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
 
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.
 
 
 
6. HALLITUS
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä.
 
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 
 
 
7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
 
 
 
8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toimintakausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika.
 
Yhdistyksellä on kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa.
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään tilikauden päättymistä seuraavan maaliskuun alkuun mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa seuraavan huhtikuun alkuun mennessä hallitukselle.
 
 
 
9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti - syyskuussa.
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun sukuseuran kokous niin päättää tai, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) sukuseuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Sukuseuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.
 
 
 
Sukuseuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
 
 
 
10. SUKUSEURAN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN
 
Hallituksen on kutsuttava sukuseuran kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai julkaisemalla kutsu sukuseuran kotipaikkakunnalla leviävässä, sukuseuran kokouksen määräämässä lehdessä.
 
 
 
11. VUOSIKOKOUS
 
Sukuseuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1. kokouksen avaus
 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                  
 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 
5. esitetään tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunto
 
6. päätetään tilinpäätöksien vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.
 
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
 
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 
Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 
 
 
12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja sukuseuran purkamisesta on tehtävä sukuseuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.
 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään sukuseuran varat sukuseuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.